Okul Aile Birliği

 


Amaç
Okul Aile Birliğinin Yönetmeliğinin amacı, okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
Okul Aile Birliği Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddî katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.


Görev ve Yetkiler
Birlik, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddî katkı sağlamak üzere kurulur.
Birlik kurulduğu okulun adını alır.

     Birliğin görev ve yetkileri
     a) Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.
     b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejik gelişimine, fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.
     c) Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak.
     d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak.
     e) Okulun bina, tesis, derslik, laboratuvar , atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının yenilenmesine, geliştirilmesine, ilâve tesis      yaptırılmasına, eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak.
     f) Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.
     g) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak.
     h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak.
     ı ) Millî bayramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak.
     i) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak.
     j) Ailede, okulda ve çevrede, öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak.
     k) Okula yapılan aynî ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.
     l) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, okula ve imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddî-manevî destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak.
     m) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.
     n) Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
     o) Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak.
     p) Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak.

 

TED Batman Koleji Okul Aile Birliği genel kurul toplantısı okulumuz toplantı salonunda öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımı ile çoğunluk sağlanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

 

Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

Yönetim Kuruluna seçilen velilerimiz 09 Kasım 2015 Pazar günü ilk toplantılarını gerçekleştirerek kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır.

 

Bura göre Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

 

YÖNETİM KURULU

 

Başkan:                       Abdurrahman BEYCUR

Başkan yardımcısı:     Melek BOZTEPE

Sayman:                     Necla KURT

Sekreterya:                 Berati MEHMETOĞLU

Üye:                            Zülfikar CEBE, Murat SUÇİN, Azade TAŞ

 

 

DENETLEME KURULU

 

Metin AK

Dilek BEYCUR

 

ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

AYIN MAKALESİ

HİBRİT İNSANA DOĞRU

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

REHBERLİK ve VELİ BÜLTENLERİMİZ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim DerneğiTED Tanıtım FilmleriTed Üniversitesiİktisadi İşletmesiTed MemGenç MeşaleE-Okul Veli Bilgilendirme SistemiTed Öğrenci Bilgi SistemiGoogle For Education